Aa: | Facebook Email Print
Etusivu Herättäjäjuhlat Toiminta Lapset ja nuoret Toimitukset Hallinto Kiinteistöt Nettipappi Palaute Yhteystiedot ________________________________________________________________________________________________________

Organisaatio ja toimenkuvat

Organisaatiossa työskentelee rinnakkain talkoolaisia, joille juhlavalmistelut ovat vapaaehtoistoimintaa, sekä viran- ja toimenhaltijoita, jotka valmistelevat juhlia työtehtävänään.

Juhlien organisaatio koostuu juhlatoimikunnasta, työvaliokunnasta ja alatoimikunnista.

Juhlatoimikunta

Kokoonpano:
Puheenjohtaja Erkki Marin
Pääsihteerit Tuomo Ruuttunen. Yrjö Sorvari
Alatoimikuntien puheenjohtajat
Kunnan edustus kunnanjohtaja Petri Kauppinen
Herättäjä-Yhdistyksen edustus  Osmo Kangas
Alueen kansanedustajat

Työvaliokunta

Kokoonpano:
Juhlatoimikunnan pj.
Pääsihteerit
Taloustoimikunnan puheenjohtaja
Ravintolatoimikunnan puheenjohtaja
Kenttätoimikunnan puheenjohtaja
Herättäjä-Yhdistyksen edustus

Alatoimikunnat

Turvallisuustoimikunta | Kansliatoimikunta | Kenttätoimikunta | Liikennetoimikunta | Majoitustoimikunta | Talous- ja markkinointitoimikunta | Ohjelmatoimikunta | Nuorisotoimikunta | Ravintolatoimikunta | Talkootoimikunta | Tiedotustoimikunta

Turvallisuustoimikunta

 • Laatii juhlien pelastussuunnitelman
 • Huolehtii ensiapuaseman organisoinnista sekä henkilökunnan ja tarvikkeiden hankinnasta
 • Vastaa kentällä olevien ensiapuryhmien hankinnasta ja toiminnan suunnittelusta
 • Varmistaa sairaankuljetuksen ja pitää yhteyttä paikallisiin sairaanhoitopisteisiin sekä terveydenhuoltoviranomaisiin
 • Vastaa lepohuoneeseen liittyvistä järjestelyistä
 • Järjestää kaikki vartiointiin liittyvät tehtävät ja sopii vartioinnin järjestämisestä eri toimikuntien kanssa. Vartiointi alkaa viikkoa ennen juhlia ja päättyy juhlien jälkeisenä maanantaina.
 • Tekee juhlien turvallisuuteen liittyvän puhelinluettelon
 • Kartoittaa järjestyksenvalvonnan tarpeet ja järjestää sen
 • Huolehtii juhlien rahaliikenteen turvaamisesta

Toimikunnan jäsenet:

Kalevi Valtanen; puheenjohtaja
Matti Välinen
Heikki Korhonen
Riikka Pursiainen
Reino Kilpeläinen
Ilkka Määttä

<<Takaisin

Kansliatoimikunta

 • Organisoi juhlakanslian
 • Järjestää juhlaoppaille ennakkomyynnin omassa seurakunnassa ja naapuripitäjissä ja juhlien aikana myyjät
 • Järjestää neuvonnan ja opastuksen juhla-alueella perustamalla info-pisteen ja kohtauspaikan yhdessä kenttätoimikunnan kanssa
 • Laatii opastussuunnitelman ja huolehtii opasteiden kiinnityksestä yhdessä kenttätoimikunnan kanssa sekä järjestelee kentän koristelun
 • Järjestää löytötavaran ja matkatavaran säilytyksen
 • Järjestää juhlille viittomakielen ja viitotun puheen tulkkipalvelun
 • Koordinoi kaikki sisäisiin viestintäyhteyksiin ja -laitteisiin liittyvät tarpeet ja vastaa päätösten edellyttämistä toimenpiteistä
 • Organisoi lastenhoidon ja vauvalan sekä järjestää leikkipaikan juhla-alueen viereen
 • Järjestää juhlaliputuksen juhlakentälle, rajoille ja tiedotuksen koko pitäjän alueelle

Toimikunnan jäsenet:

Juhani Alanen; puheenjohtaja
Sinikka Korhonen
Kari Jansa
Kari Kormilainen

<<Takaisin

Kenttätoimikunta

 • Suunnittelee Herättäjäjuhlakentän ja tarvittavat muut alueet. Suunnittelee alttarin.
 • Hankkii tarvittavat maa-alueet sekä tilat yhteistyössä juhlatoimikunnan kanssa
 • Valmistelee ja pyytää hankintojen vaatimat tarjouspyynnöt yhdessä juhlien pääsihteerin kanssa. Hankkii tarvittavan materiaalin, koneet ja laitteet.
 • Huolehtii kenttäalueen, leiri- ja parkkipaikkojen rakentamis-, huolto ja kunnossapitotyöt
 • Järjestää sähkö-, vesi- ja viemärityöt ja niille päivystyksen
 • Järjestää ja koordinoi jätehuollon ja siivouksen (kenttä, leirialueet ym.)
 • Huolehtii kenttäalueen opasteista ja kartoista yhdessä kansliatoimikunnan kanssa
 • Järjestää edellisiltä juhlilta tulevalle juhlakalustolle varastoinnin sekä juhlien jälkeen poiskuljetuksen yhteistyössä H-Y:n kanssa

Toimikunnan jäsenet:

Aimo Korhonen; puheenjohtaja
Helena Aaltonen
Liisa Korhonen
Matti Härkönen
Jarmo Vilmi
Kauko Martikainen
Jorma Korhonen
Timo Arffman

Herättäjäyhdistys palkkaa talkoosihteerin

<<Takaisin

Liikennetoimikunta

 • Laatii liikennesuunnitelman ja toteuttaa liikenteen ohjauksen
 • Vastaa paikoitusalueiden suunnittelusta (myös invapaikoitus), varauksista ja liikenneolojen järjestelyistä sekä paikoitusmaksujen keruun järjestämisestä
 • Sopii paikallisliikenteen erityisjärjestelyistä
 • Vastaa tarvittavien liikennemerkkien ja opasteiden suunnittelusta, hankinnasta ja paikoilleen laitosta sekä juhlien jälkeen niiden purkamisesta
 • Huolehtii tilapäisen taksiaseman perustamisesta
 • Anoo liikenteen ja liikennejärjestelyiden edellyttämät luvat
 • Huolehtii liikenteen ohjaamistehtävissä toimivien talkoolaisten varaamisesta, koulutuksesta ja ohjauksesta

Toimikunnan jäsenet:

Matti Kemppainen; puheenjohtaja
Tuomo Mustonen
Jukka Sirviö
Erkki Tervo
Seppo Tuhkanen
Terho Pääkkönen

<<Takaisin

Majoitustoimikunta

 • Tekee juhlatoimikunnalle ehdotuksen, millä tavalla majoitustoimiston hoito (1.2.-15.7.) hoidetaan (henkilöresurssit)
 • Valmistelee ja pyytää hotelleilta tarjoukset, tekee hotellivaraukset sekä laatii kirjalliset hotellisopimukset yhdessä pääsihteerin kanssa
 • Hankkii yksityismajoituspisteet ja sopii sekä toimittaa korvaustiedot (mikäli korvausta maksetaan) taloustoimikunnalle
 • Hankkii yhteismajoituspisteet ja suunnittelee  puhtaanapidon yhdessä kanslia- ja kenttätoimikunnan kanssa
 • Järjestää yhteismajoituspisteiden, leirinnän ja matkailuvaunualueiden vartioinnin yhdessä turvallisuustoimikunnan kanssa
 • järjestää yhteismajoituksen nuorten talkooleirille yhteistyössä nuorisotoimikunnan kanssa
 • Vastaa matkailuvaunu- ja teltta-alueen toiminnan organisoinnista, leirintämaksujen keräämisestä
 • Huolehtii patjojen toimittamisesta yhteismajoitus- ym. pisteisiin sekä patjojen kunnon tarkastamisesta ja niiden keräämisestä juhlien jälkeen
 • Hoitaa majoitukseen liittyvän varausjärjestelmän ja tarvittavan kirjeenvaihdon juhlavieraiden kanssa (käytettävissä oma ATK-laitteisto ohjelmineen)
 • Suunnittelee ja hankkii majoituksessa tarvittavat kartat ja opasteet pääsihteerin kanssa
 • Järjestää majoituksen Herättäjä-Yhdistyksen ja Herättäjän kirjakaupan työntekijöille (n. 50 henkilöä)

Toimikunnan jäsenet:

Timo Suutarinen; puheenjohtaja
Ilkka Suutarinen
Mika Kilpeläinen
Jaana Keronen
Simo Hyttinen

<<Takaisin

Talous- ja markkinointitoimikunta

 • Kokoaa eri toimikuntien ehdotusten pohjalta juhlien talousarvion ja pyytää ehdotuksesta yhdistyksen lausunnon ennen juhlatoimikunnan käsittelyä
 • Kartoittaa ennen juhlia tarvittavan rahoituksen määrän sekä laatii ja valvoo toimenpiteet ennakkorahoituksen hankkimiseksi
 • Yhteistyössä Herättäjä-Yhdistyksen työntekijöiden kanssa ideoi, hankkii ja laatii Herättäjäjuhlille taloudelliset yhteistyösopimukset. Suunnittelee ja kampanjoi tempaustuotteet ennen juhlia ja juhlien aikana (esim. juhlalogokuva)
 • Hankkii juhlaviestiin ja juhlaoppaaseen ilmoitukset
 • Tekee tiivistä yhteistyötä tiedotustoimikunnan kanssa juhlien markkinoinnissa
 • Järjestää edellisille juhlille info- ja myyntipisteen
 • Huolehtii maksuliikenteestä
 • Järjestää juhlakentän rahahuollon
 • Organisoi kolehdinkannon ja järjestää kolehdinkerääjien koulutuksen (talkootoimikunta hankkii kolehdinkerääjät)
 • Organisoi kolehtien laskun

Toimikunnan jäsenet:

Toivo Sistonen; puheenjohtaja
Kari Kinnunen
Raimo Natunen

<<Takaisin

Ohjelmatoimikunta

 • Suunnittelee juhliin liittyvät musiikkitilaisuudet ja vastaa niiden järjestämisestä yhdessä Herättäjä-Yhdistyksen musiikkitoimikunnan kanssa
 • Huolehtii käsiohjelmien painatuksesta, esityspaikkojen varaamisesta ja koordinoinnista sekä suntiopalveluiden järjestämistä yhdessä kansliatoimikunnan kanssa
 • Paikallisseurakunnan papiston kanssa vastaa jumalanpalveluksen suunnittelusta
 • Kerää ja ohjeistaa ehtoollisavustajat ja suntiot
 • Huolehtii teologien, nuorisotyöntekijöiden, diakoniatyöntekijöiden, kirkkomuusikoiden kokoontumisten, sekä Hengellisen kuukauslehden asiamiesten kokouksen tilojen järjestämisestä ja isännöinnistä
 • Valmistelee ehdotuksen aattoseurojen puhujista juhlatoimikunnalle

Toimikunnan jäsenet:

Risto Kormilainen; puheenjohtaja
Juhani Saastamoinen
Mauno Kuvaaja
Jorma Sutinen
Antti Lankinen( eht. av.järj.)
Sauli Typpö (suntioasia)
Sanna Heikkinen
Teija Komulainen
Aarno Peltonen
Samuli Korkalainen

<<Takaisin

Nuorisotoimikunta

 • Vastaa nuorten ja varhaisnuorten ohjelmakokonaisuudesta, sen suunnittelusta ja toteutuksesta Herättäjäjuhlilla
 • Järjestää nuortenillan ja muut nuorten erillisohjelmat
 • Huolehtii siitä että nuorten ja varhaisnuorten ohjelma on sisällöllisesti linjassa herättäjäjuhlien teeman kanssa ja sopivasti "herännäishenkistä"
 • Nuorten ja varhaisnuorten ohjelma on luonteeltaan oheisohjelmaa.
 • Nuorisotoimikunta laatii aikataulutuksen siten, ettei ohjelma mene päällekkäin seurojen kanssa.
 • Nuorisotoimikunnan kokoonpanossa on edustettuna järjestävä seurakunta, Herättäjä-Yhdistys (nuorisosihteeri), sekä paikallisia toimijoita joilla on yhteyksiä nuorisoon (esim. opettajat, kunta/kaupunki, järjestöt)

Toimikunnan jäsenet:

Tarja Vehkaoja; puheenjohtaja
Kari-Pekka Vehkaoja
Antti Pulli
Anitta Fahim
Helena Kuja-Kanto
Mirva Heikkinen
Lapsi ja nuorisotyöjohtok.
Mika Nuorva; Herättäjäyhdistyksen henkilö

<<Takaisin

Ravintolatoimikunta

 • Toimikuntaan kutsutaan n. 10 jäsentä eri vastuualueiden tehtäviin
 • Vastaa Herättäjäjuhlien (n. 28.000 ruoka-annosta ja n. 35.000 kahviannosta) juhlavieraiden ja talkoolaisten ruokahuollosta ennen juhlia ja juhlien jälkeen
 • Nimeää n. 30 vastuuhenkilöä juhlien ajaksi ja talkootoimikunnan kanssa hankkii n. 600 talkoolaista. Juhlien aikana käytössä 20 ruuanjakelupistettä ja 10 kahvipistettä
 • Valmistelee ja pyytää ruoka-aineiden ja muiden tarvikkeiden hankinnan vaatimat tarjouspyynnöt yhdessä pääsihteerin kanssa
 • Tekee ruokalajeista päätösehdotuksen työvaliokunnalle
 • Organisoi juhlaravintolan toiminnan ja laatii suunnitelman työvoimatarpeista ja tekee työlistat sekä antaa koulutuksen
 • Hoitaa juhlien ravintolan myyntipisteet sekä grilli- jäätelö yms. myynnin
 • Järjestää erikoisruokavaliopisteet sekä invaruokailun
 • Huolehtii eri työntekijäryhmien kokousten kahvitarjoilun järjestämisestä juhlilla
 • Huolehtii vaadittavista terveystarkastuksista, luvista ja tekee suunnitelman ”kylmäketjusta” sekä ohjeet hygieniasta.

Toimikunnan jäsenet:

Airi Hyvönen; puheenjohtaja
Irja Makkonen
Eila Kortelainen
Airi Immonen
Anna Heikkinen
Marjatta Huotari
Jaana Heikinen-Huotari
Hannele Valtamaa
Aili Niskanen

<<Takaisin

Talkootoimikunta

 • Kartoittaa talkooväen tarpeen yhdessä muiden toimikuntien ja pääsihteerin kanssa.
 • Muut toimikunnat pääsääntöisesti hankkivat omat talkoolaisensa
 • Hankkii tarvittavan määrän työnjohtajia ja yhteyshenkilöitä lähialueilta
 • Vastaa juhlienaikaisen talkooväen hankinnasta
  • juhlakaluston vastaanotto
  • kentän rakentajat
  • ravintolaväki
  • vartiointiin tarvittavat henkilöt
  • siivoushenkilökunta sisätiloihin ja kenttä-WC -tiloihin
  • juhlien purku ja lastaus
  • parkkipaikan lippujen myynti
 • Tekee aikataulutuksen talkootoimintaan.
 • Järjestää ennakkokeräykset yhdessä markkinointitoimikunnan kanssa
 • Suunnittelee talkookortit yhdessä pääsihteerin kanssa
 • Järjestelee talkookirjauksen
 • Perustaa talkootoimiston
  • rekrytointi,
  • työvuorolistojen laatiminen
  • info-asiat
 • Kutsuu ”talkoovärvärit”
 • Pitää aktiivisesti yhteyttä viestimiin talkootarpeista yhteistyössä viestintätoimikunnan kanssa.

Toimikunnan jäsenet:

Kari Nikulainen
Heikki Okkonen
Jorma Meriläinen
Jouko Komulainen
Jouko Niskanen
Teuvo Mustonen (Juurikkalahti)
Jukka Meriläinen

<<Takaisin

Tiedotustoimikunta

 • Vastaa tiedotusstrategian luomisesta ja toteutuksesta yhteistyössä H-Y:n kanssa
 • Laatii ja toteuttaa juhlien markkinointisuunnitelman yhdessä markkinointitoimikunnan kanssa
 • Huolehtii tiedotusvälineiden kautta tapahtuvasta tiedotuksesta
 • Toimittaa juhlaviestin edeltävillä juhlilla jaettavaksi
 • Toimittaa juhlaoppaan yhteistyössä H-Y:n kanssa
 • Järjestää juhlien ajaksi lehdistökeskuksen
 • Hoitaa eri toimikuntien välisen ja seurakunnan työntekijöille suuntautuvan tiedotuksen
 • Ideoi juhlien tunnusta koskevat tiedotukset.

Toimikunnan jäsenet:

Martti Huusko; puheenjohtaja
Markus Pirttijoki
Antti Lankinen
Jorma Karjalainen
Aarno Peltonen( elokuvatuotanto)
Miika Norvanto ( elokuvatuotanto)
Elina Virkkunen (tied.jotok.)
Jari Vierimaa (atk-asiat)
Kaisa Rönkä

<<Takaisin